Tin tức

BUỔI BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

Ngày 28/06/2023 vừa qua, Bộ giáo dục Nam Úc tổ chức buổi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (CPD – Continuing Professional Development) bắt buộc dành cho tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại bộ phận dịch vụ giáo dục quốc tế.

Chủ đề của buổi bồi dưỡng chuyên môn này “Thấu hiểu văn hoá Việt Nam” mà DHLEE được vinh dự tham dự và trình bày. Cô Hồng Nguyễn – luật sư và là Giám đốc Tuân thủ & Chiến lược của DHLEE đã giúp mọi người hiểu hơn về nền văn hoá đặc thù của Việt Nam để thu ngắn khoảng cách khác biệt về văn hóa và mong đợi của phụ huynh cho con du học nước ngoài, cũng như mong đợi của nhà cung cấp giáo dục khi tiếp nhận các em học sinh.